Η εταιρεία standart θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία standart έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκα­τά­σταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ως προς τα πρότυπα ISO 9001:2015- ISO 14001:2015, το οποίο και δεσμεύε­ται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρερχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής, η εταιρεία παρακολουθεί και ιχνηλατεί  τις ανάγκες των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) καθώς και τις εξε­λίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.  Η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες επικαιρο­ποιη­μένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Για την εταιρεία η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

 • Εστίαση προς την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών των πελατών.
  Οι κατασκευές μας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια.
 • Εμπορική πολιτική για την διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε επίπεδο τόσο

του άμεσου κόστους αγοράς, όσο και του μακροπρόθεσμου οικονομικού οφέλους.

 • Ταχεία ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών, ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία
  στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες.

 

H Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και περιβάλλοντός. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος είναι εξουσιοδοτημένος όσον αφορά τις διαδικασίες συντονισμού, εφαρμογής, παρα­κο­λούθησης και συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης, ώστε να είναι σύμφωνο προς τα επιλεγμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Τέλος ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & περιβάλλοντος έχει την τελική ευθύνη για αποδοχή ή απόρριψη των παρερχόμενων υπηρεσιών, ανάλογα με την εμφάνιση ή εξάλειψη συστηματικών αστοχιών ποιότητας.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

 • Την βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
 • Την εξάλειψη του ποσοστού αστοχιών σε παρερχόμενες υπηρεσίες.
 • Την αύξηση του εύρους των παραγόμενων υπηρεσιών.
 • Διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.

 

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας και περιβάλλοντος ορίζονται Δείκτες Ποιότητας / περιβάλλοντος οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας & περιβάλλοντος και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοί­κη­ση της εταιρείας, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.  Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλο­ποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία standart.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ